Venkovní tréninky žáků

publikováno v: Informace

V měsíci květnu budou probíhat tréninky žáků podle následujících informací.

V pondělí 11.5. začínají s tréninky naše nejmladší složky. Na venkovní sportoviště se vrátí kategorie žáků a mladších. V měsíci květnu budou tréninky probíhat takto:

každé úterý 15:30 – 16:45, kategorie žáci a mladší (roč.07,08,09,10,11,12) venkovní hřiště v areálu bývalých kasáren (za Astrou, vedle bývalého Gymnázia), florbalky s sebou! V případě nepříznivého počasí se trénink přesune do Sokolovny! Bližší informace u vedoucího družstva (Jan Klement tel. 604 484 412)

účast na trénincích je zatím možná za splnění podmínek nařízených vládou:

Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 6. května 2021 č. 438
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

bod 16, písmeno e)
sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.);
subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,